top of page
Elephant fire hydrant.jpg

Samen vooruit door zakelijke mediation

Zakelijke conflicten 

Het is tegelijkertijd een cliché en een waarheid als een koe: samenwerken is mensenwerk. Het gaat bijna altijd goed en levert dan mooie, gedeelde resultaten en ervaringen op. Soms hapert de samenwerking evenwel en nemen onderlinge irritaties en tegenstellingen gaandeweg toe. Dat hoeft niet erg te zijn, integendeel zelfs, onderlinge wrijving levert ook de energie die nodig is om nieuwe wegen in te slaan en de zaken eindelijk eens anders aan te pakken. Conflicten kunnen echter ook zo hoog oplopen dat het leidt tot impasses die samenwerking in de weg zitten of zelfs tegenwerken. In die gevallen kan mediation helpen om er toch samen weer uit te komen.

Bronnen van interne conflicten

Zakelijke conflicten doen zich overal voor waar mensen, langdurig of tijdelijk, met elkaar samenwerken. Ze kunnen op alle plekken binnen organisaties en samenwerkingsverbanden ontstaan en besturen, directies, afdelingen en teams scherp verdelen. Het kan gaan om verschillen van inzicht over een gezamenlijke aanpak of strategische koers, uiteenlopende voorkeuren over de manier van samenwerken en inrichting van werkprocessen of een andere kijk op de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en middelen. Het maakt daarbij meestal niet uit of het om commerciële ondernemingen, non-profit organisaties, overheden, verenigingen of stichtingen gaat. Binnen familiebedrijven , venootschappen met meerdere aandeelhouders en maatschappen van partners krijgen conflicten nog vaak een extra dimensie en dynamiek door onderlinge persoonlijke relaties en financiële afhankelijkheden. 

Verstoorde externe relaties

Ook tussen organisaties en met overheden of omwonenden kunnen zakelijke conflicten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid met leveranciers of klanten over (nog niet) geleverde producten en diensten of aan slepende conflicten met gemeenten en omwonenden over nieuwbouwplannen of omgevingsvergunningen. Soms willen organisaties geschillen zo snel mogelijk afhandelen en afscheid van elkaar nemen of juist bijleggen en nieuwe afspraken maken zodat ze weer met elkaar verder kunnen.

Conflicten bijleggen

Als partijen er samen niet meer goed uitkomen, kan mediation helpen hun conflicten bij te leggen. Een mediator lost conflicten niet voor hen op en maakt geen keuze uit mogelijke oplossingen maar helpt partijen dat zelf en samen te doen. Weer goed met elkaar in gesprek komen is een eerste vereiste om de verschillen van inzicht die aan de basis van het conflict liggen te verkennen en samen aan een goede oplossing te werken. Soms hebben partijen daarbij andere ideeën over de toekomst, willen blijven samenwerken en flink in nieuwe groei investeren of juist liefst uit elkaar gaan en de samenwerking beëindigen. In de meeste gevallen lukt dit met een goede voorbereiding in enkele constructieve gesprekken, soms sneller als misverstanden in spel blijken of wat langer als de zaken complexer blijken en meer partijen erbij betrokken zijn.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten als je de opties voor mediation wilt verkennen en bespreken.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page