top of page
Elephant%20watering%20plant_edited.jpg

Voorbereiden van het mediationproces

Eerste contact

Partijen die op zoek zijn naar een mediator kunnen alleen of samen contact met ons opnemen. Tijdens het eerste contact kunnen partijen weliswaar de aard van het conflict benoemen, maar gaan we daar inhoudelijk verder niet op in. Bestaat er direct of indirect een relatie met een van de partijen dan wordt ook met de andere partij(en) overlegd of dit bezwaren oplevert.  Neutraliteit en onafhankelijkheid ten opzicht van beide partijen zijn voor mediators essentieel om hun rol goed uit te kunnen voeren.

Voorwaarden

Registermediators van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) volgen bij de mediations die ze begeleiden de reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediator (SKM) als beheerder en uitvoerder van het register van de MfN heeft opgesteld. Hieronder vallen het mediationreglement (inclusief de toelichting op dit reglement) en de gedragsregels voor MfN-registermediators. We gaan in onze mediations eveneens uit van de modellen die MfN voor haar registermediators heeft opgesteld voor mediationovereenkomsten, geheimhoudingsclausules en privacy statement (soms in eenvoudiger bewoordingen herschreven). In overleg kunnen we hier op onderdelen van afwijken om beter aan te sluiten op de specifieke voorkeuren of omstandigheden van de partijen in een mediation. Alle genoemde documenten zijn op onze website en die van de MfN te lezen en downloaden.

Startbijeenkomst

Het mediationtraject start met een eerste gezamenlijke bijeenkomst waarin de essentie, het mediationreglement en de gedragsregels voor MfN-registermediators, het proces en de kosten van mediation worden toegelicht. We leggen de afspraken die de mediator en partijen samen maken vast in een mediationovereenkomst die beide partijen én de mediator ondertekenen. Mogelijk is aan deze bijeenkomst al een korte kennismaking met beide partijen voorafgegaan, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, om een eerste indruk van elkaar, het conflict en de voorkeuren ten aanzien van het mediationproces te krijgen.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page